Vestbyens Dagtilbud
Forældrebetaling

Takster forældrebetaling for 2021 (Klik på linket)

Her kan du se hvad det koster at få passet dit barn i Struer Kommunes dagtilbud og SFO og hvad den kommunale frokostordning koster, samt læse om særlige ordninger, f.eks. dine muligheder for at søge om friplads og børnepasning uden for normal åbningstid.

 

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2020:

Dagpleje, 48 timer pr. uge – 2.696 kr.

Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.776 kr.

Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider) tilskud pr. time – 27 kr.

Vuggestue, heldagspasning – 3.627 kr.

Vuggestue, op til 32 timer pr. uge – 2.713 kr.

Vuggestue, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 2.451 kr.

Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 32 kr.

Børnehave, heldagspasning – 1.859 kr.

Børnehave, formiddagspasning (kun en mulighed i dagtilbuddene Thyholm og Vestbyen) – 930 kr.

Børnehave, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1.271 kr.

Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 17 kr.

Deltidstilbud og kombinationsplads

Dagtilbudsreformen fra 2018 betyder, at Struer Kommune fra og med 2019 kan tilbyde deltidstilbud (se retningslinjer) og kombinationstilbud (se retningslinjer). Deltidstilbuddet er for dig, der er på forældre- eller barselsorlov, og har pasningsbehov til ældre søskende, og kombinationspladsen er et tilbud om børnepasning udenfor normal åbningstid grundet arbejde.

Forældre på barsels- eller forældreorlov har ret til et deltidstilbud på 30 timer ugentligt i dagpleje, vuggestue og børnehave til ældre søskende i alderen 26 uger til 6 år. Tilbuddet gælder kun under afholdelse af barsels- eller forældreorlov. Forældre kan dog midlertidigt afbryde orlov uden at miste retten til deltidsplads, hvis blot afbrydelsen er under 5 ugers varighed.

Kombinationsplads er for enlige forældre og forældrepar med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid. Her kan du opnå ét timebaseret tilskud til aflønning af privat pasning. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der svarer til en kommunal dagtilbudsplads, og den fleksible pasning skal være på minimum 10 timer ugentligt. Opgørelsen af omfanget beregnes over en periode på 4 uger.

 

Månedlige takster i SFO gældende fra 1. januar 2020

Morgen – 581 kr.

Heldags – 1.821 kr.

Eftermiddag – 1.576 kr.

Førskolegruppe – 1.821 kr.

Klub – 1.155 kr.

 

Frokostordning

Struer Kommune tilbyder en kommunal frokostordning, som koster 470 kr. pr. barn i børnehaver men er gratis for vuggestuebørnene.

Dagtilbuddene, som er med i ordningen, er Langhøj, Bremdal, Thyholm, Humlum, Østbyen og Hjerm (0-2 årige).

 

Betaling

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje. Betalingen er forudbetalt og eftersom juli er betalingsfri, betaler du kun for 11 måneder om året. Det gælder også evt. frokostordning.

 

Fripladstilskud

Friplads er en ordning, hvor du kan få tilskud til dine udgifter til institutionsplads – eller få dækket udgifterne helt.

 

Du kan søge om økonomisk friplads til dit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 563.800 kr. Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Hvis du er enlig forsøger, er din indtægtsgrænse 63.506 kr. højere.

 

Du skal selv søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

 

Søskenderabat

Familier med mere end et barn i dagtilbud kan få søskenderabat.

Der betales fuld pris for den dyreste plads (bruttodriftsudgiften). Søskendetilskud udgør 50 % af prisen for de øvrige pladser. Når der ydes økonomisk tilskud, beregnes søskendetilskud herefter.

Søskendetilskud ydes til det ældste barn, når der er søskende i samme pasningsmodul.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464