Vestbyens Dagtilbud
Bestyrelsesreferater

Dato: 09.03.2020

Ordstyrer: Dennis

Referent: Jette

Dagsorden. 2.3.2020

Referat

 

2. Nyt fra Formanden:

 

 • Præsentation af den ”gamle” og nye bestyrelse

Nyvalgt er: Trine Kynde og Christina Randrup Madsen Suppleant: Line Ernstsen

 • Konstituering af den nye bestyrelse.
 • Dennis fortsætter som formand, Christina er valgt som næstformand
 • Styrelsesvedtægterne er udleveret til de nyvalgte
 • Årshjul for 2020 fremsendes sammen med referatet

 

3. Nyt fra Ledelsen:

 

 • Efter 1.3. hvor førskolegruppen flytter på skolen, bliver der mulighed for at udnyttet Løvehjerte stuen til aktiviteter for mindre grupper af børn sammen med en voksen. Der er fortsat over 20 børn på stuerne og det er altafgørende at børnene bliver ”fordelt” på mindre grupper og at alle muligheder bliver udnyttet. Det er ligeledes også muligt at gå i Halle flere gange om ugen.
 • Pernille på Komfusenbo og Irene på Bulderbasserne er faldet godt til i huset. Malene som har været barselsvikar for Nichlas er flyttet med på skolen og vender tilbage til Rumpenisserne efter sommerferien. Udover Trine, som er flex jobber i køkkenet starter Mark pr. 1.3. også i køkken 2 timer om dagen. Timerne er lagt, så de supplerer hinanden.

5. Budget og Regnskab:

 

 • Regnskab for 2019 udviser et overskud, hvilket er meget tilfredsstillende idet en del af byggeriet også er blevet finansieret
 • Det er meget tydeligt på budgettet for  2020 at der er tilført midler til området og der er mulighed for yderligere ansættelse.

For nuværende bliver der opslået en stilling som ressourcepædagog.

6. Nye tiltag på de fysiske rammer:

 

 • Parkeringspladsen er færdig renoveret

Og børnene er rigtig gode til at bruge fortovet.

 • Der er sat hegn op og lukket af så det er muligt at lukke af til ”lille siden” For at lette adgang til børnehaven er der etableret yderligere en låge ud til parkeringspladsen.
 • Der er aftale med Kompan om folio til døre og søjle i køkkenet. Bestyrelsen foreslår at navne på stuerne sættes over døren istedet for på døren.(hvis døren står åben kan man ikke orientere sig) Taget til efterretning.
 • Vejr forholdene har gjort at det endnu ikke har været muligt at etablere legepladsen. Legeredskaberne i vuggestuen, som ikke kræver faldunderlag  vil blive påbegyndt snarest.
 • Der er kommet ny ovn i køkkenet og i forbindelse med etablering af rengøringsrum, er der væltet vægge, så der nu er gode arbejdsforhold i køkkenet

7. Nyt fra dagplejen:

 

 • Stort set alle pladser er fyldt op. Af hensyn til dagplejernes sikkerhed er alle stoppet med at sende billeder til forældrene på SMS. Der er blevet arbejdet på at give adgang på DayCare, men da alle kommer på Aula i nærmeste fremtid, er det vurderet at det vil være unødige omkostninger på nuværende tidspunkt

8. Nyt fra børnehaverne:

 

 • Der har været holdt Idrætsdag for børnehaven og vuggestuen og dagplejen slå sig sammen og holder for sig selv.
 • Bedsteforældredag bliver holdt hver andet år. To af stuerne på samme dag og de to andre stuer på bustur. Fredag den 12. og den 19. juni 2020.
 • Sommerfest torsdag den 20. august 17.00-20.00

9. Aktuelle emner:

 

 

10. Evt.

 

 

 • Møder i 2020 fremgår af årshjulet Næste møde den 19. maj 2020
 • Drøftelse og indspark til indretning i køkkenet. Der er ønske om sofa elle. lign om morgenen.

 

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464